KOČIČÍ HOROSKOP....jaký je Váš mazlík podle hvězd


CAT HOROSCOPE .... what is your darling in line with stars

Beran
21.března-20.dubna

Má pevnou vůli, je sice trochu více hyper-aktivní a pravděpodobně uteče, kdykoliv mu dáte jen sebemenší šanci..))) Potřebuje více cvičení než většina mazlíčků. Jestliže Berana trestáte kvůli špatnému chování, očekávejte jakoukoliv odplatu. Jeho agresivní chování může být redukováno mnoha cvičeními a pořádným výcvikem. Pokud mu ale vyjdete vstříc je s ním legrace a je k neumazlení...)))

Aries
Has unyielding ox, is though little more hyper and probably will run off, any time him give only ever so little chance..))) ))) needs more exercising than most darlings. If ram punish because of bad behaviour, expected at any recompense. His aggressive behavior can be weak to many exercisings and orderly training. If him but go out towards is with him fun and them to be affectionate as kitten...)))

Býk
21.dubna-20.května

Býk žije jen, aby jedl a spal! Je velmi něžný a miluje svou přítomnost kdekoliv na vašem těle. Je také velice věrný a vždy ochotný chránit své pány. Dávejte pozor, aby neměl jeho problém s nadváhou špatný vliv na jeho zdraví. Má rád svůj luxus, klid a pohodlí.

Taurus
Taurus lives only, to ate and slept! Is very delicate and loves his present anywhere on your body. Is also very faithful and always willing buckler his misters. Arrange heed, to didn't have his problem with excess luggage backwatsh on his health. He likes its luxury, calm and comfort.

Blíženci
21.května-20.června

Blíženci rádi klábosí! Často jsou nervózní a může být obtížné je udržet v klidu. Blíženci vyžadují hodně aktivity a jestli se nudí, mohou se stát menším postrachem. Mají sklony ke zbytečné zvědavosti a jsou zkušení uprchlíci.

Gemini
Gemini like to chat! Often are nervy and is able to weigh upon is keep quiet. Gemini demand much activities and if bores, they may state smaller fright. Have slants to needless curiosity and are experienced fugitives.

Rak
21.června-20.července
Raci jsou spíše plaší a většinou se uchýlí do kouta, když přijde návštěva. Jsou něžní a nejistí, od přírody jsou jistě miláčci jednoho majitele. Necítí se dobře v chaotické, hlasité domácnosti. Můžou být citelnými jedlíky a neměli by dostávat pouze zbytky, to je totiž velice uráží.

Cancer
Cancers are rather shy and mostly turn aside bis forge, when he will come visit. Are delicate and uncertain, naturally are surely dears one's owner. Feels unwell in chaotic, loud consumer sector. Can being a perceivable eaters and didn't have would get only remnants, that's namely very take offence at.

Lev
21.července-20.srpna
Lvi si myslí, že jsou králi džungle a pravděpodobně jsou! Lvi rádi baví, tak se je pokuste naučit nějaké psí kusy! Jsou přátelští, aktivní a věrní. Jsou vynikající pro děti a návštěvníky a často jsou v čele ostatních zvířat v sousedství. Také si myslí, že každá návštěva chodí jen za nimi.

Leo
Leos thinksthat the are king jungle and probably are! Lions like to amuses, so is will try to learn some carrying - on! Are friendly, active and faithful. Are excellent for children and attendant at and often lead of others animals near by. Also thinks, that every visit goes only behind them.

Panna
21.srpna-20.září
Mazlíčci v tomto znamení jsou z pomalých jedlíků ti nejpomalejší. Můžou často trpět zažívacími potížemi, zvláště pokud jsou nešťastní. Proto dávejte pozor na jejich stravování. Nemají rádi náhlé stěhování, mohou kousat nebo škrabat, pokud se s nimi zachází hrubě. Rychle se naučí dobrému chování, pokud jim jen mírně vyhubujete.

Virgo
Pets in this sign are from slow eaters the slowest. Can often labour with digestive difficulties, especially if are unhappy. Therefore arrange heed on their food. Have - not like to sudden transmigration, they may bite or scribble, if with them handles roughly. Quickly will teach good behaviour, if them only gently revile.

Váhy
21.září-20.října
Váhy milují téměř kohokoliv a nenávidí, když jsou odstrčeny. Váhy se považují za právoplatné rodinné příslušníky. Jsou velmi starostlivé o svůj vzhled a nikdy nepohrdnou rozmazlováním a hýčkáním. Mají rádi pohodlný pelíšek a misku kvalitních granulí. Váhy jsou milenci v pravém slova smyslu. Nejsou žádní bojovníci.

Libra
Libra consider behind valid family members. Are very careful about its appearance and will never no spurn pampering and pampering. Have like to comfortable letty and saucer high - quality granules. Libra are courting couple to all intents and purposes. Aren't no fighters.

Štír
21.října-20.listopadu
Štír vás bude milovat a bránit, až do posledního dne svého života! Je nadmíru věrný, nikdy nezapomene tvář toho, kdo ublíží jeho pánovi. Také si často zakládá na svém teritoriu a včas Vám dá najevo, když mu stoupnete na jeho trávník. Vždycky dostanou, co chtějí..)))

Scorpio
Scorpio you will be love and be preventing, as far as to a man of the day his life! Is exceedingly faithful, will never will not forget that face of what who harms captain of his. Also often founds on his territories and in time you puts out, when him rise on his lawn. Always get, what wanting..)))

Střelec
21.listopadu-20.prosince
Střelec je přirozeně lovec a dobrodruh. Vždy přetéká nadšením a miluje výběh a procházky v přírodě. Potřebujete velký prostor, aby se cítil opravdu dobře. Uvažujete-li o tom, že ho budete držet doma, pak počítejte s tím, že budete potřebovat nový nábytek. Pořiďte mu pořádné šplhadlo k vybití jeho energie.

Sagittarius
Sagittarius is of course hunter and adventurer. Always well over enthusiasm and loves run and walks outdoor. Need big space, to felt really well. Reason about if about itthat the him will you be holding at home, then take into account with itthat the will you need new furniture. Come off him orderly climb to discharge his energy.

Kozoroh
21.prosince-20.ledna
Kozoroh má rád, když má pocit užitečnosti a je vysoce inteligentní. Je velmi vážný a rozhodný. Kozoroh nevyžaduje ustavičnou pozornost, pokud se o něj budete dobře starat a vážit si ho. Má rád rutinu a klid.

Capricorn
Capricorn he likes, when has sensation serviceability and is highly intelligent. Is capital and decisive. Capricorn does not require unceasing attention, if about he will you well pother and make reckoning of him. He likes skill and calm.

Vodnář
21.ledna-20.února
Vodnáři jsou poněkud neobvyklí, výstřední nebo dokonce trochu vzpoury chtiví. Jsou extrémně zvědaví a družní, ale můžou být také nevyzpytatelní a nepředvídatelní. Nikdy přesně neodhadnete, co zase váš malý uličník vyvede. Nesnášejí dobře výcvik nebo disciplínu, mají přeci svojí hlavu…)))

Aquarius
Aquiarius are somewhat unusual, eccentric or even a little revolt greedy. Are extremely curious and companionable, but is able to being a also inscrutable and wayward. Will never exactly no judge, what again your small villain bring out. Have no use for well training or discipline, have yet its head …)))

Ryby
21.února-20.března
Ryby rozumějí vašim citům a potřebám.Potěší Vás, když se cítíte se na dně. Jsou velmi citlivé a senzitivní. Péči, starost,lásku a cit jsou vám velice ochotni vrátit zpět.Pokud jsou v pěkném prostředí, nemusí chodit často ven a dobře snášejí i samotu.

Pisces
Pisces understand your feelings and needs.Will please you, when feel out at elbows. Are highly sensitive and impressionable. Care, care,love and feeling are you very willing return back.If are in nice environment, doesn't need to go often out and well endure also solitude.